WYSYŁKA

Cena jednego egzemplarza wynosi 6 zł.

Przesyłka jednego egzemplarza wynosi 2,50 zł dla przesyłki ekonomicznej i 3 zł dla przesyłki priorytetowej.

Do każdego domówionego kolejnego egzemplarza realizowanego w jednej przesyłce należy dopłacić 1,00 zł.

REGULAMIN

I. Informacje ogólne.

1. Strona dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego „Autograf” [zwana dalej „Stroną internetową”], działająca pod adresem www.pismoautograf.com, prowadzona jest przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, z siedzibą w Gdańsku, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00002426711 [zwane dalej „Wydawcą”], nr NIP 583-20-82-991, nr REGON 000808825.

2. Strona zajmuje się prezentacją, informacją oraz sprzedażą nowych i archiwalnych numerów dwumiesięcznika „Autograf” znajdujących się w ofercie Wydawcy” za pośrednictwem sieci Internet.

3. Dane Wydawcy:

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 2
nr KRS 0000242671, nr NIP 583-20-82-991, nr REGON 000808825

Sposób reprezentacji Wydawcy: Według zapisu w KRS: oświadczenie woli, w tym także dotyczące zaciągania zobowiązań, w imieniu gdańskiego towarzystwa przyjaciół sztuki składają przez swoje podpisy dwaj członkowie zarządu spośród trzech wymienionych:  Beniamin Koralewski – Przewodniczący Zarządu GTPS, Wiktoria Kusińska – Skarbnik GTPS, Jarosław Balcewicz – Sekretarz GTPS.

4. Dane kontaktowe obsługi strony:

  • Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 2
  • telefon: 58 301 59 63, dostępny od wtorku do czwartku w godzinach o 11:00 – 16:00
  • e-mail: redakcja@pismoautograf.com

 

II. Zasady zakupów i płatności

1. Wydawca za pośrednictwem Strony prowadzi sprzedaż nowych i archiwalnych numerów dwumiesięcznika “Autograf” za pośrednictwem sieci „Internet”. Wydawca, prowadząc sprzedaż, ma obowiązek dostarczać pismo „Autograf” bez wad. W przypadku, kiedy dostarczony przez Wydawcę produkt posiada wady fabryczne, jest niezgodny ze złożonym zamówieniem itd. Kupujący może podjąć działania opisane w niniejszym regulaminie, w pozycji: VI. Reklamacje

2. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawcę za pośrednictwem Strony internetowej pisma „Autograf”.

3. Zakup pisma „Autograf” odbywa się poprzez umieszczenie wybranych numerów w koszyku. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk”.

4. Cena produktów – wskazana w opisie – staje się dla Kupującego wiążąca w chwili złożenia zamówienia danego produktu. Ceny produktów sprzedawanych przez Wydawcę zawierają podatek VAT.

5. Składając zamówienie na Stronie internetowej, Kupujący zawiera z Wydawcą umowę sprzedaży zamawianych numerów pisma „Autograf”. Przed dokonaniem zakupu Kupujący zostanie poinformowany o kosztach wysyłki zamówionych produktów.

6. W zamówieniu Kupujący dokonuje wyboru zamawianych numerów, ich ilości, sposobu płatności oraz wskazuje adres wysyłki i dane kontaktowe.

7. Wydawca akceptuje następujące formy płatności:

a) za pobraniem

b) płatność elektroniczna za pomocą platformy Przelewy24 dokonywana przez Kupującego przed realizacją przez Wydawcę zamówienia. Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 można znaleźć na przelewy24.pl

c) przelew bankowy dokonywany przez Kupującego na konto bankowe Wydawcy w Banku Millennium SA o numerze: 38 1160 2202 0000 0002 2596 7537 przed realizacją przez Wydawcę zamówienia.

8. Płatność za pobraniem oznacza, że Wydawca wysyła Kupującemu zakupione produkty, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki firmie wydającej w imieniu Wydawcy zamówione produkty.

9. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia Kupujący otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez niego zamówienia i zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie to obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, to jest w szczególności informacje o: głównych cechach świadczenia, danych identyfikujących i danych kontaktowych  Wydawnictwa, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobie i terminie zapłaty oraz spełnienia świadczenia, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy itd.

10. W sytuacji, kiedy Wydawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności zamawianych numerów (np. z powodu wyczerpania nakładu), Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia. Wydawca ma prawo z tego tytułu odstąpić od umowy zawartej z Kupującym i niezwłocznie zwrócić wpłacone już pieniądze. Podobnie prawo odstąpienia w tym przypadku przysługuje też Kupującemu.

11. Z chwilą przekazania przez Wydawcę przesyłki z zamówionymi produktami za pośrednictwem firmy dostarczającej produkt, Kupujący akceptuje odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych produktów, o którym mowa w art. 27 i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługiwać będzie Kupującemu jako konsumentowi w terminie 14 dni, liczonym od dnia przekazania Kupującemu zamawianych produktów za pośrednictwem firmy dostarczającej a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez niego od umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Kupującego jako konsumenta dopiero z chwilą wydania przesyłki przez firmę  dostarczającą produkty sprzedawane na Stronie internetowej.

 

III. Potwierdzenie zakupu przez Wydawcę

1. Wydawca w ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia, nie później jednak niż w momencie dostarczenia do Kupującego zamówionych na Stronie internetowej produktów potwierdzi poniższe informacje dotyczące:

1) głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,

3) adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,

4) adresu, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

5) łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów,

6) sposobu i terminu zapłaty,

7) sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,

8) sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie, a także wzoru formularza odstąpienia od umowy,

9) kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument,

10) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy,

11) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad,

12) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

2. Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w II.9.

 

IV. Koszty wysyłki

1. W przypadku dostawy na terenie Polski:

a) Ponoszone przez Kupującego koszty wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej są wskazane na Stronie internetowej pisma „Autograf” w trakcie procedury składania zamówienia i obliczane są na podstawie cennika usług Poczty Polskiej.

b) Do każdego domówionego kolejnego numeru wchodzącego do jednej przesyłki należy dopłacić 1 zł.

c) Wydawca obecnie nie realizuje wysyłki poza granice Polski.

d) Istnieje możliwość bezpłatnego, osobistego odbioru zamówienia złożonego na Stronie internetowej – w siedzibie Wydawcy w Gdańsku, przy ulicy Chlebnickiej 2, od wtorku do czwartku w godzinach 11:00 – 16:00, Dokonanie płatności bezpośrednio w siedzibie Wydawcy przyjmowane jest wyłącznie gotówką. Zamówione w ten sposób produkty Kupujący może odebrać w siedzibie Wydawcy w terminie do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sklep realizacji zamówienia.

 

V. Sposób i terminy dostawy

1. Produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z wybraną przez Kupującego opcją ekonomiczną lub priorytetową.

2. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień pracujący, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone lub opłacone (w przypadku płatności przelewem).

3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez pocztę Polską, wskazany na jej stronie internetowej www.poczta-polska.pl/

4. Zamówione przez Kupującego przez Stronę internetową produkty mogą być dostarczone w inny, wskazany przez Kupującego sposób, po uzgodnieniu odpowiednich warunków takiej dostawy, w terminie odpowiadającym wybranemu sposobowi takiej dostawy.

 

VI. Reklamacje

1. Reklamowany produkt przez Kupującego (posiadający wady produkcyjne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu, należy dostarczyć lub odesłać na adres Wydawcy:
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki

80-830 Gdańsk
Chlebnicka 2

z dopiskiem: „Reklamacja”

2. Wydawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Wydawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym produktem.

4. W przypadku uznania przez Wydawcę reklamacji Kupującego, wadliwy lub mylnie dostarczony produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Wydawca wedle życzenia Kupującego zaoferuje do wyboru inne, dostępne produkty lub zwróci Kupującemu cenę produktu wraz z kosztami przesyłki.

5. W przypadku uwzględnienia przez Wydawcę złożonej przez Kupującego reklamacji Wydawca wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Kupującemu w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Przesłanie faktury korygującej w taki sposób na wskazany adres uznane będzie za potwierdzenie jej odbioru.

 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta przy zakupie czasopism (dowolnego numeru i każdej ilości egzemplarzy) Kupującemu nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawcy i ich przetwarzanie przez Wydawcę w celu realizacji zamówienia. Zarówno podanie przez Kupującego danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawcy do zrealizowania zawartej z Kupującym umowy.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.

 

IX. Ochrona praw autorskich

1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Wydawca zastrzega możliwość odmowy sprzedaży produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.

2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach, o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Wydawca ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.